LUKUVUOSISUUNNITELMA 2020 - 2021

Opetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena huomioiden opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet. Tavoitteena on osaltaan hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä. Tehostetun käsihygienian ja hihaan yskimisen lisäksi leviämistä hidastavat oppilasryhmien keskinäiset etäisyydet. Turvavälien lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään ruokailuun, joka myös toteutetaan porrastetusti. Opetuksessa suositaan tavallista enemmän ulkotiloja. Vanhempainillat järjestetään ensisijaisesti etäyhteyttä hyödyntäen. Tartuntatautitilanteen olennaisesti muuttuessa, haetaan ensimmäisessä vaiheessa väljyyttä opetustiloihin siirtämällä lukioluokka etäopetukseen. Tarvittaessa etäopetusta laajennetaan muihin lukioluokkiin ja peruopetuksen yläluokkiin.

 

  • Ylläpidetään ja vahvistetaan VERSO- ja restoratiivinen koulu- toimintaa.
  • Laaditaan lukion opetussuunnitelma (LOPS2021) yhteistyössä pääkaupunkiseudun steinerlukioiden kanssa. Hyödynnetään Luovan ajattelun lukio-projektissa saatuja virikkeitä.
  • Jatketaan perusopetuksen osalta uuden opetussuunnitelman pedagogista työskentelyä (monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alaisen osaamisen kuvaukset).
  • Aloitetaan esiopetus elokuussa 2020 ja vakiinnutetaan toiminta.
  • Jatketaan uudisrakennushanketta yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa.
  • Käynnistetään strategiatyö päiväkodin perustamista varten

 

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021

Vantaan seudun steinerkoulun esiopetus, perusopetus ja lukio

 

syyslukukausi to 13.8. – la 19.12.2020

syysloma ma 12.10. — pe 16.10.2020 (viikko 42)

joulujuhla la 19.12. (korvaava koulupäivä)

joululoma ma 21.12.2020 — ke 6.1.2021

 

kevätlukukausi to 7.1. — la 5.6.2021

talviloma ma 22.2. — pe 26.2.2021 (viikko 8)

Eurytmiakatselmus korvaava koululauantai 27.3.2021

Helavapaa to 13.5.–pe 14.5.

kouluvuosi päättyy lauantaina 5.6.2021

 

Koronatilanteesta johtuen keskiaikamarkkinoiden sijaan tänä lukuvuonna on yksi luokittain päätettävä korvaava koulupäivä.

 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien täsmentäminen ja tarkentaminen (ks. myös opetussuunnitelma)

Bees & Trees 

Koko koulun yhteisenä monialaisena opintokokonaisuutena jatkuu steinerkoululiikkeen 100-vuotis juhlavuonna aloitettu teema: mehiläiset ja puut. Eri luokilla tehdään teeman puitteissa konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden puolustamiseksi. Tehdään esimerkiksi hyönteishotelleja ja istutetaan puita. Teemaa pidetään esillä myös koulun yhteisissä tapahtumissa. Ollaan mukana valtakunnallisessa Hyönteishotelli 2020-hankkeessa.

Runous

Lukuvuoden kestävä koko koulun yhteinen teema. Runous voi näkyä luokittain esimerkiksi aamunavauksina, eri oppiaineisiin liittyvänä runoutena, oppilaiden esityksinä ja koronatilanteen salliessa runoilija-vierailuina.

 

1.lk Metsäretket, luonto ja majanrakennus

Viikottaisiin kävely- ja luontoretkiin voi yhdistää majanrakennusprojektin. Työnjako, rakennustarvikkeiden hankinta ja toisaalta varsinainen rakentelu ohjautuvat keskinäisten sopimusten pohjalta. Oppilaat opettavat toinen toistaan ja työ opettaa. Omat oivallukset ovat keskeisiä majanrakennuksessa: aina on useita oikeita ratkaisumahdollisuuksia ja vuorovaikutuksessa niistä päästään yhteisymmärrykseen. Majanrakennuksella voidaan elävöittää ja eheyttää koulun opetussuunnitelmaa. Liikunnalliset, sosiaaliset, luontoon liittyvät ja työkasvatukselliset tavoitteet yhdistyvä luontevasti esimerkiksi matematiikkaan ja käsityöhön. Majat voidaan dokumentoida kuvaamalla ja vaikkapa julkaista koulun viestintäkanavilla. Tällöin oppimiskokonaisuuteen liittyy myös tieto- ja viestintäteknologia. Majanrakennuksessa yhdistyvät työ ja leikki.

2.lk Nukketeatteri

Nukketeatteri on muun muassa äidinkieltä, kuvataidetta, käsityötä, musiikkia ja tieto -ja viestintäteknologiaa (tvt) yhdistävä kokonaisuus. Lisäksi metsäretket ja luontoaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus toteutuu osana vuodenkiertoa.

3.lk Rakennusprojekti ja talonpoikaisjakso

Matematiikkaa, käsitöitä, äidinkieltä, opinto-ohjausta (ammatit) ja kuvataidetta (esim. punamultamaali, arkkitehtuuri) yhdistävä kokonaisuus. Projektin tuotoksena syntyy jokin rakennus, jolle löytyy käyttöä. Rakennusprojektissa myös vanhempien osallistaminen. Mahdollinen museoretki.

4 Kalevala

Äidinkieltä, eurytmiaa, kuvataiteita, käsityötä, musiikkia ja tieto- ja viestintäteknologiaa yhdistävä kokonaisuus. Kalevala teeman ohessa voidaan käsitellä myös pohjoismaista Edda-runoelmaa.

Lisäksi lähiseudun historian opetus integroituu osittain esimerkiksi ympäristöoppiin ja maantietoon. Tässä yhteydessä voidaan opiskella esimerkiksi ilmansuuntia, maastonmuotoja, kartan lukua ja integroida aihetta liikunnan opetukseen. Kotiseudun historia oppimiskokonaisuuteen liittyen pyritään myös vierailemaan useissa historiallisissa kohteissa. Opetus on ikävaiheen mukaisesti mahdollisimman toiminnallista ja havainnollista.

5.lk Antiikin Kreikka

Antiikin Kreikan historiaa lähestytään vuoden aikana musiikin, kuvataiteen, liikunnan (valmistaudutaan ja osallistutaan steinerkoulujen viidensien luokkien olympialaisiin toukokuussa 2020, jotka toteutetaan antiikin olympialaisten hengessä), käsityön ja äidinkielen (runous, tarusto mm. Ilias ja Odysseia) avulla. Tieto -ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää esim. dokumentoinnissa.

Näytelmä

Näytelmäprosessi on ennen kaikkea sosiaalisesti kehittävä. Koko ryhmän on yhdistettävä voimansa yhteiseen ponnistukseen ja sopeutettava omat ideansa kokonaisuuteen. Ilmaisutaidon lisäksi opitaan ryhmätyöskentelyä ja toisten huomioimista. Näytelmäprojektilla ja draamapedagogiikan keinoin voidaan monipuolisesti syventää oppimisprosessia. Draamassa yhdistyvät ihmisen tunne, tahto ja äly. Oppilailla on omat vastuutehtävänsä. Projektin yhteydessä oppilaiden on luontevaa harjoitella yhteistyötä eri tahojen kanssa. Näytelmän valinnasta ja toteutuksesta riippuen siihen voi integroitua luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, musiikin, kuvataiteen, käsityön, tieto- ja viestintäteknologian taitojen kehittämistä.

6.lk Purjehdus-leirikoulu

Toteutustapana on purjehdus-leirikoulu syksyllä. Teemaa suunnitellaan leirikouluun osallistuvien opettajien, vanhempien ja oppilaiden kanssa yhdessä. Purjehdus-leirikoulu integroi esimerkiksi kotitaloutta, liikuntaa ja ympäristöoppia. Yksi steinerkoulun perusajatuksista on tarjota oppilaille todellinen kosketus luonnonilmiöihin erilaisten leirikoulujen yhteydessä.  Leiri toteutetaan erityisjärjestelyin koronaohjeistuksia noudattaen.

Lisäksi kuudennen luokan historian opetukseen liittyvään keskiaikateemaa voidaan syventää monialaisella oppimiskokonaisuudella. Historian, uskonnon, kuvataiteen, musiikin, kotitalouden, kielten ja käsitöiden lisäksi keskiajan elämää ja kulttuuria väritetään erilaisilla tavoilla ja mitä eri aineiden tunneilla. Teemaa täydennetään erilaisilla opintoretkillä, museovierailuilla ja keskiaikatapahtumaan osallistumalla.

7.lk Tiede-projekti

Luonnontieteisiin liittyvä teema, johon voi yhdistyä esimerkiksi ruotsia, englantia ja äidinkieltä. Teemaa suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

8.lk Näytelmä

Näytelmäprojektissa yhdistyvät äidinkieli, musiikki, kuvataide, käsityöt, eurytmia ja tvt. Näytelmän aiheesta riippuen kokonaisuuteen voi liittyä esimerkiksi Suomen historia.

Kahdeksannen luokan keväällä valmistaudutaan myös 9.lk:n monialaiseen oppimiskokonaisuuteen toteuttamalla harjoitusvaellus (oppilaat ovat suunnittelussa mukana, ruoka, reitti, kustannukset ym).

9 Vaellus

Tavoitteena on erätaitojen oppiminen käytännössä, itsensä ylittäminen, fyysisen kunnon parantaminen, luontosuhteen syventäminen sekä Lapin luontoon ja kulttuuriin tutustuminen. Sisällöt ja toteuttamistapa: Kokonaisuudessa integroituvat erityisesti liikunta, biologia, maantieto, kotitalous ja terveystieto. Etenemisvaellus Urho Kekkosen kansallispuistossa Saariselällä 22.8.-28.8. Päivittäin 12 - 17 km vaellus varusteet, ruoat ja teltat kantaen. Ruoanlaitto retkikeittimillä. Seuranta: palautekeskustelu ja oppilaat kirjoittavat kokemuksistaan.

Laaja-alaisen osaamisen kuvausten toteutumisen varmistavien paikallisten toimenpiteiden ja käytäntöjen kirjaaminen

L4 - Monilukutaitoa sisällytetään eri aineisiin tekstien, kuvien, kaavioiden, karttojen ja symbolien, tilastojen lukutaidon harjoittelun kautta.

L5 - Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen aluetta kehitetään hyödyntäen koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa saatuja kokemuksia etäopetukseen ja digitaalisiin oppimisympäristöihin siirtymisestä. Sovelletaan ja toteutetaan valtakunnallisessa steinerdigitutoreiden jatkokoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa kehitettyjä steinerkoulujen TVT-portaita.

L7 - Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Steinerkoulu 100 vuotta -juhlavuoden kokemuksia hyödyntämällä vaikutetaan aktiivisesti ja kestävää tulevaisuutta rakentaen, muun muassa mehiläisten ja muiden pölyttäjien hoitoprojekteilla sekä istuttamalla puita. Koulun sijaintia lähimetsien ja luonnonmukaisesti viljeltyjen peltojen vieressä hyödynnetään kestävää tulevaisuutta ja luontosuhdetta rakentavassa toiminnassa. Yhteistyötä Herttoniemen ruokaosuuskunnan kanssa pyritään vahvistamaan.

Laaja-alaisen osaamisen alueiden (L1 - L7) toteutumista vahvistetaan käsittelemällä niitä opettajankokouksissa sekä syyslukukauden että kevätlukukauden aikana. Hyödynnetään laaja-alaisen osaamisen alueiden toteuttamisessa kodin ja koulun välistä tiivistä yhteistyötä.

Koulun toiminnan arvioinnin toteutuksen määrittelyä (ks. myös opetussuunnitelma)

-Tarkennetaan arviointikäytäntöjä Opetushallituksen ja Steinerkasvatuksen liiton antamien ohjeistusten mukaan.

- Koulun toiminnan jatkuvaa arviointia toteutetaan johtokunnan kokousten ohella osana viikottaista opettajakuntatyöskentelyä.

Vuosikello

-Lisätään Vantaan kaupungilta saatavat ajankohdat 1. ja 2. luokan uintiopetukseen sekä 3. ja 4. luokan uintiopetukseen.

-Lisätään 6.lk ja 9lk yrityskylävierailut, mikäli ne voidaan toteuttaa koronasuositusten mukaisesti

Elokuu

33 

10.8. klo 10.00-11.00 YHR (yhteisöllinen hyvinvointiryhmä) järjestäytyy ja vuosisuunnitelman läpikäynti

10.8. klo 18.00 1.luokan vanhempainilta

11.8. klo 12.00-14.00 ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen

11.8. klo 17.00 Pihatalkoot

11.-12.8. Opettajakunnan suunnittelu- ja kokouspäivät koululla

12.8. klo 13.00 kesätenttipäivä.

13.8. koulu alkaa klo 9.00 (6. Ja 12. luokka klo 8.45). Koulu päättyy ruokailuun.

14.8. Opettajakunnan, muun henkilökunnan ja johtokunnan yhteinen lukuvuoden aloitus kodalla klo 17.00 alkaen.

34

17.8. YHR: lukiokonsultaatio luokille 2-4: läsnä aineenopettajat, joilla on huolia opiskelijoista

  1. - 18.8. uusien aineenopettajien steinerpedagoginen perehdytyskoulutus

20.-21.8. 9.lk:n näytelmäharjoitukset ja mahdolliset esitykset “Myrskyluodon Maija” koronasuositusten rajoissa

Pe 21.-23.8. Lapsimessut (esiopetuksen ja alkuopetuksen esittelyä, siirtynyt koronatilanteesta johtuen)

La 22.8. Lappiin lähtö. 9. luokan vaellus (Jarno, Kamilla, Konsta) ja Lukion ykkösten Lapin leiri (Lotta ja Helmi) Peruttu koroanasuositusten takia. Mahdollinen korvaava lyhyempi retki lähialueelle THL:n ohjeistuksia noudattaen

35

24.8. YHR: 7.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

9.luokka ja lukion ykköset Lapissa. Paluu pe 28.8. noin klo 9.00 aamulla

pe 28.8. Kevään 2020 ylioppilaiden juhlan ensisijainen ajankohta, klo 13.00

36

31.8 YHR: 3.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

31.8. En dag på landet på Knusbacka gård i Hertonäs, klass 6, gratis eli 6.luokan retki koronasuositukset huomioiden

2.9. ja 3.9. Koulukuvaus

Viikoilla 36 - 37 toteutetaan 3.lk oppimistulosten arviointi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi, pitkittäisarviointi)

Pe 4.9. Yksityiskoulujen rehtoreiden koulutus (Helsinki)

Syyskuu

37

7.9. YHR: perusopetuksen tukimuodot 

7.-9.10. Leirikoulu 6.lk purjehdus Albanus-laivalla, Maarianhamina, toteutuu viranomaisohjeistukset huomioiden

11.9.-12.9. Steinerkasvatuksen syyspäivät: Kasvatus eettiseen vastuuseen (Snellman-korkeakoulu) Peruttu koronan takia.

38

14.9. YHR: 9lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

14.9. yo-kirjoitukset (kemia, terveystieto)

16.9. yo-kirjoitukset (pitkä englanti)

17.9 yo-kirjoitukset (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantieto)

17.-18.9. Horisontaalisen johtamisen koulutus, rehtorit

18.9. yo-kirjoitukset (äidinkieli,S2; lukutaidon koe)

La 19.9. Keskiaikamarkkinat klo 10.00 - 14.00 (Korvaava koulupäivä)

39

21.9. YHR: 8lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken, yo-kirjoitukset

21.9. yo-kirjoitukset (ruotsi)

22.9. yo-kirjoitukset (matematiikka)

24.9. yo-kirjoitukset (filosofia, biologia)

25.9. yo-kirjoitukset (äidinkieli, S2; kirjoitustaito)

Lokakuu

40

28.9. YHR: 7-9 lk yhteenveto huolista + konsultaatio, psykologi ja kuraattori paikalla

28.9. yo-kirjoitukset (psykologia, historia, fysiikka)

1.10.Sadonkorjuu- ja Mikael-juhla, pienille päiväjuhla (8.lk järjestää), 6lk ylöspäin iltajuhla

1.-2.10. Lukion kolmannen luokan näytelmä

41

5.10. YHR: lukion 1.lk lukiseulan tulokset ja ryhmäytyminen, kuraattori ja psykologi paikalla

9.10. Yksityiskoulujen (HYRY) seminaari Helsingissä: Oppilaitosten, oppiaineiden ja opettajien yhteistyö. Etäkoulutuksena.

42 syysloma

15.10. - 20.10. Yksityiskoulujen rehtorit. Peruttu koronan takia.

43

19.10.  YHR: 6.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

  1. tai 23.10. Kirjamessut (messukeskus Pasila) Peruttu koronan takia.

44

26.10. YHR: 5lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

Marraskuu

45 

2.11. YHR: 4lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

5.-6.11. ProLukio-päivät Opetushallitus Paasitorni

46

9.11. YHR luokkien 4-6 yhteenveto huolista + konsultaatio, psykologi ja kuraattori paikalla

9.11.-10.11. horisontaalisen johtamisen koulutus, rehtorit

10.11. lyhtyjuhla luokille 1-4

13.11. Palotarkastus klo 10.00 - 14.00. Sisältää paloturvallisuustuokion neljäsluokkalaisille.

47

16.11. YHR: suunnitelmien päivittäminen

17.11. Taidetestaajat retki, 8.lk Sinebrychoffin taidemuseo, Medaljongin salaisuus klo 13.15 - 14.45

19.11. tulevien ekaluokkalaisten ensimmäinen vanhempainilta, lukion kolmannen luokan päättötöiden esittely

48

23.11. YHR: Työympäristön, terveyden ja hyvinvoinnin läpikäyminen - tarkastelua

26.11. uusien päättötyöaiheiden esittely opettajakunnalle, lukion 2. luokka

1.12. Adventtijuhla luokilla 1-6. Yhteislaulutilaisuus kirkossa

Joulukuu

49

30.11. YHR: 3lk, kuraattori ja psykologi paikalla

4.12. Itsenäisyysjuhla ja syksyn yo-juhla (mahdollisista kokoontumisrajoitteista johtuva varapäivä kevään 2020 ylioppilaiden juhlalle)

5.12. Joulutapahtuma mahdollisuuksien mukaan

50

7.12. YHR nivelvaihetyöskentelyä perusasteella - kaikki luokanopettajat paikalla

7.12.-8.12. 11.luokan englanninkielinen Shakespeare-esitys

10.12. 9.lk väliarviointi-ilta

11.12.  Lukion avoimet ovet (myös opinto-ohjaajat) klo 9.00-13.00

51

14.12. YHR: suunnittelua ja konsultaatiota

La 19.12. joulujuhla, kolme eri juhlaa koululla

52 Joululoma

Tammikuu

To 7.1. Koulu alkaa

2

11.1.YHR: suunnittelua ja konsultaatiota

14.1. tulevien ekaluokkalaisten 2. vanhempainilta

15.1. Koko koulun avoimet ovet klo 9.00 - 13.00. Toteutustapa koronatilanteen mukaan.

3

18.1. YHR: 2lk, psykologi ja kuraattori paikalla

21.1. Horisontaalisen johtamisen koulutus, rehtorit

4

25.1. YHR: 1.lk, psykologi ja kuraattori paikalla

28.1. lukion 1.luokan väliarviointi-ilta

Pe 29.1.-la 30.1. Educa-messut

Helmikuu

5

kolmikantakeskustelut viikolla 5 (ajanvaraukset sähköisesti etukäteen) - luokilla poikkeuslukujärjestykset

1.2. YHR

abien preliminäärit

6

9.2. talviurheilupäivä

7

18.2. penkkarit

18.2. vanhojen tanssit klo 17-20

19.2. vanhojen tanssit

8

Talviloma

9

 TET-viikko 9.luokka

Maaliskuu

10

11

16.3. yo-kirjoitukset (äidinkieli, S2; lukutaito)

18.3. yo-kirjoitukset (lyhyt kieli)

19.3. yo-kirjoitukset (äidinkieli, S2; kirjoitustaito)

pe 19.3. Tasa-arvon ja Minna Canthin päivä

12

22.3. yo-kirjoitukset (pitkä kieli)

23.3. yo-kirjoitukset (matematiikka) 

26.3. yo-kirjoitukset (reaali)

La 27.3. Eurytmiakatselmus Lumo-salissa klo 10.00 - 12.00

13

29.3. yo-kirjoitukset (ruotsi)

31.3. yo-kirjoitukset (reaali)

1.4. Pääsiäisjuhla

2.4 Pääsiäislomaa

Huhtikuu

14

5.4. 2.pääsiäispäivä, ei koulua

15

15.-16.4. Lukioseminaari, Parkano

16

17

30.4. Vappuaaton ohjelmaa. Koulu loppuu klo 13.00 mennessä.

Toukokuu

18

19

9.luokan numero deadline 12.5.

13.5.-14.5. Helavapaa

20

21

22

(Kirjalliset lausunnot deadline 25.5.)

5.6. kevätjuhla, klo 10.00 ylioppilasjuhla, klo 11.00 koko koulun kevätjuhla

23

7.6. opettajien kesäkokous

7.6. klo 10.00-11.30 kesätentti