Vantaan seudun steinerkoulu Rekisteriseloste 1c ilmoittautumiskaavakkeet

Laatijan tiedot

Laadittu (pvm ja nimi): 14.2.2019 Outi Rousu
Päivitetty (pvm ja nimi): 14.2.2019 Outi Rousu

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi

Tulevalle 1.luokalle ilmoittautuvien perheiden yhteystiedot

2 Rekisterin pitäjä

Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry.
Osoite: Satakielentie 5 01450 Vantaa
puh. 0983864810

3a Rekisteriasioista vastaava henkilö

Koulusihteeri

3b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Koulusihteeri

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Tulevalle 1.luokalle ilmoittautuvien perheiden yhteystiedot säilytetään vuoden ajan koulun toimistossa lukitussa arkistokaapissa. Vuoden päästä niiden tiedot, jotka eivät aloittaneet koulussa, hävitetään tietoturvallisesti.

Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö ja ohjeistus:
perusopetuslaki (628/1998)
perusopetusasetus (852/1998)
valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja
perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001)
lukiolaki (629/1998)
lukioasetus (810/1998)
valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002)
laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005)
valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (915/2005)
Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteet

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5 Rekisterin tietosisältö

Järjestelmä sisältää tulevan oppilaan nimen ja syntymäajan, oppilaan huoltajien nimi- ja yhteystiedot,

Rekisterin ylläpitojärjestelmät
Toimistossa paperisena, kunnes koulussa aloittaneiden tiedot siirretään Primukseen.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tärkeimmät tietolähteet ovat oppilaiden huoltajat.

7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Tiedot luovutetaan oppilasvalintaryhmälle.

9 Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Ei ole

10 Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 12)

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28).

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto (Henkilötietolaki § 29).

Pyyntö osoitetaan:
Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry.
Koulusihteeri tai Rehtori