Vuosisuunnitelma 2021 - 2022

LUKUVUOSISUUNNITELMA 2021 - 2022

Opetus järjestetään viranomaisohjeistusten mukaisesti lähiopetuksena huomioiden opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet. Tehostetun käsihygienian ja hihaan yskimisen lisäksi leviämistä hidastavat oppilasryhmien keskinäiset etäisyydet. Opetuksessa suositaan tavallista enemmän ulkotiloja. Vanhempainiltojen järjestämisessä suositaan etäyhteyttä. Jatketaan viime vuoden tapaan viranomaissuosituksen mukaisesti tehostettua siivousta. Tartuntatautitilanteen olennaisesti muuttuessa, haetaan ensimmäisessä vaiheessa väljyyttä opetustiloihin siirtämällä lukioluokka etäopetukseen. Tarvittaessa etäopetusta laajennetaan muihin lukioluokkiin ja peruopetuksen yläluokkiin.

 • Ylläpidetään ja vahvistetaan VERSO- ja restoratiivinen koulu- toimintaa.
 • Otetaan lukion ensimmäisellä luokalla käyttöön uusi lukion opetussuunnitelma (LOPS2021).
 • Jatketaan perusopetuksen osalta opetussuunnitelman pedagogista työskentelyä (monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alaisen osaamisen kuvaukset).
 • Jatketaan kahdeksannen luokan ns. hybridimallin kehittämistä. Tavoitteena on lisätä opettajien välistä yhteistyötä. Uudistus pyritään toteuttamaan lukuvuonna 2022-2023.
 • Jatketaan uudisrakennushanketta yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa.
 • Valmistellaan päiväkodin perustamiseen liittyvät käytännöt.

 

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021 - 2022

Vantaan seudun steinerkoulun esiopetus, perusopetus ja lukio

Lukuvuosi 2021-2022

Syyslukukausi ke 11.8.–ti 21.12.2021

 • - Keskiaikamarkkinat lauantai 18.9.
 • syysloma ma 18.10.–pe 22.10.2021 (viikko 42)
 • joululoma ke 22.12.2021–pe 7.1.2022

Kevätlukukausi ma 10.1.–la 4.6.2022

 • talviloma ma 21.2.–pe 25.2.2022 (viikko 8)

Eurytmiakatselmus lauantaina maalis-huhtikuussa, päivä täsmentyy myöhemmin

 • Helatorstai-vapaa 26.5.–27.5.2022

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien täsmentäminen ja tarkentaminen (ks. myös opetussuunnitelma)

Esiopetus

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Sen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Erilaisin ilmaisun keinoin (musiikki, runot, kädentaidot, maalaus, leivonta, eurytmia). Toiminta on kokemuksellista, moniaistista, aisteja herättävää ja taiteellisuuden läpäisemää maailmaan tutustumista, arjen askareiden leikin keinoin.

1.lk Metsäretket, luonto ja majanrakennus

Viikottaisiin kävely- ja luontoretkiin voi yhdistää majanrakennusprojektin. Työnjako, rakennustarvikkeiden hankinta ja toisaalta varsinainen rakentelu ohjautuvat keskinäisten sopimusten pohjalta. Oppilaat opettavat toinen toistaan ja työ opettaa. Omat oivallukset ovat keskeisiä majanrakennuksessa: aina on useita oikeita ratkaisumahdollisuuksia ja vuorovaikutuksessa niistä päästään yhteisymmärrykseen. Majanrakennuksella voidaan elävöittää ja eheyttää koulun opetussuunnitelmaa. Liikunnalliset, sosiaaliset, luontoon liittyvät ja työkasvatukselliset tavoitteet yhdistyvät luontevasti esimerkiksi matematiikkaan ja käsityöhön. Majat voidaan dokumentoida kuvaamalla ja vaikkapa julkaista koulun viestintäkanavilla. Tällöin oppimiskokonaisuuteen liittyy myös tieto- ja viestintäteknologia. Majanrakennuksessa yhdistyvät työ ja leikki.

2.lk Nukketeatteri

Nukketeatteri on muun muassa äidinkieltä, kuvataidetta, käsityötä, musiikkia ja tieto -ja viestintäteknologiaa (tvt) yhdistävä kokonaisuus. Lisäksi metsäretket ja luontoaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus toteutuu osana vuodenkiertoa. Monialainen kokonaisuus toteutuu myös syksyllä tehtävässä Mikael- kuvaelmaprojektissa. Luokkarajat ylittävässä yhteistyössä toteutuu opettajien yhteistyö ja useita oppiaineita yhdistävä taide-esitys.

3.lk Rakennusprojekti ja talonpoikaisjakso

matematiikkaa, käsitöitä, äidinkieltä, opinto-ohjausta (ammatit) ja kuvataidetta (esim. punamultamaali, arkkitehtuuri) yhdistävä kokonaisuus. Projektin tuotoksena syntyy jokin rakennus, jolle löytyy käyttöä. Voi toteuttaa myös pienoismallina tai kesätehtävänä. Rakennusprojektissa myös vanhempien osallistaminen. Mahdollinen museoretki.

4 Kalevala

Monialaisessa Kalevala-kokonaisuudessa yhdistetään äidinkieltä ja kirjallisuutta, eurytmiaa, kuvataiteita, käsityötä, musiikkia ja tieto- ja viestintäteknologiaa. Kalevala-teeman ohessa voidaan käsitellä myös pohjoismaista Edda-runoelmaa.

Lisäksi lähiseudun historian opetus integroituu osittain esimerkiksi ympäristöoppiin ja maantietoon. Tässä yhteydessä voidaan opiskella esimerkiksi ilmansuuntia, maastonmuotoja, kartan lukua ja integroida aihetta liikunnan opetukseen. Kotiseudun historia oppimiskokonaisuuteen liittyen pyritään myös vierailemaan useissa historiallisissa kohteissa. Opetus on ikävaiheen mukaisesti mahdollisimman toiminnallista ja havainnollista.

5.lk Antiikin Kreikka

Antiikin Kreikan historiaa lähestytään vuoden aikana musiikin, kuvataiteen, liikunnan, käsityön ja äidinkielen (runous, tarusto mm. Ilias ja Odysseia) avulla. Valmistaudutaan ja osallistutaan steinerkoulujen viidensien luokkien olympialaisiin toukokuussa 2022, jotka toteutetaan antiikin olympialaisten hengessä. Tieto -ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää esim. dokumentoinnissa.

Näytelmä

Näytelmäprosessi on ennen kaikkea sosiaalisesti kehittävä. Koko ryhmän on yhdistettävä voimansa yhteiseen ponnistukseen ja sopeutettava omat ideansa kokonaisuuteen. Ilmaisutaidon lisäksi opitaan ryhmätyöskentelyä ja toisten huomioimista. Näytelmäprojektin ja draamapedagogiikan keinoin voidaan monipuolisesti syventää oppimisprosessia. Draamassa yhdistyvät ihmisen tunne, tahto ja äly. Oppilailla on omat vastuutehtävänsä. Projektin yhteydessä oppilaiden on luontevaa harjoitella yhteistyötä eri tahojen kanssa. Näytelmän valinnasta ja toteutuksesta riippuen siihen voi integroitua luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, musiikin, kuvataiteen, käsityön, tieto- ja viestintäteknologian taitojen kehittämistä.

6.lk Purjehdusleirikoulu

Toteutustapana on purjehdusleirikoulu syksyllä. Teemaa suunnitellaan leirikouluun osallistuvien opettajien, vanhempien ja oppilaiden kanssa yhdessä. Purjehdusleirikoulu integroi esimerkiksi kotitaloutta, liikuntaa ja ympäristöoppia. Yksi steinerkoulun perusajatuksista on tarjota oppilaille todellinen kosketus luonnonilmiöihin erilaisten leirikoulujen yhteydessä.

Lisäksi kuudennen luokan historian opetukseen liittyvään keskiaikateemaa voidaan syventää monialaisella oppimiskokonaisuudella. Historian, uskonnon, kuvataiteen, musiikin, kotitalouden, kielten ja käsitöiden lisäksi keskiajan elämää ja kulttuuria käsitellään erilaisilla opintoretkillä, museovierailuilla ja keskiaikatapahtumaan osallistumalla.

7.lk Tiede-projekti

Luonnontieteisiin liittyvä teema, johon voi yhdistyä esimerkiksi ruotsia, englantia ja äidinkieltä. Teemaa suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Seitsemännen luokan tähtitieteen teemakokonaisuus voidaan liittää maantietoon, fysiikkaan ja historiaan. Oppilaille näytetään kopernikaaninen maailmankuva ja keskustellaan siitä, miten erilaiselta taivas näyttää eri puolilla maailmaa. Tähtitieteen opinnoissa lähtökohta on usein käytännönläheinen tähtien havainnoimiseen perustuva astronomia. Voidaan opettaa käytännöllistä navigointia, jolloin varhaiset löytöretket liittyvät yhteen tähtitieteen ja suunnistamisen kanssa.

8.lk Näytelmä

Näytelmäprojektissa yhdistyvät äidinkieli, musiikki, kuvataide, käsityöt, eurytmia ja tvt. Näytelmän aiheesta riippuen kokonaisuuteen voi liittyä esimerkiksi Suomen historia. Kahdeksannen luokan keväällä valmistaudutaan myös 9.lk:n monialaiseen oppimiskokonaisuuteen toteuttamalla harjoitusvaellus (oppilaat ovat suunnittelussa mukana, ruoka, reitti, kustannukset ym).

9.lk Vaellus

Tavoitteena on erätaitojen oppiminen käytännössä, itsensä ylittäminen, fyysisen kunnon parantaminen, luontosuhteen syventäminen sekä Lapin luontoon ja kulttuuriin tutustuminen. Sisällöt ja toteuttamistapa: Kokonaisuudessa integroituvat erityisesti liikunta, biologia, maantieto, kotitalous ja terveystieto. Etenemisvaellus Urho Kekkosen kansallispuistossa Saariselällä 21.8.-26.8.2021. Päivittäin 12 - 17 km vaellus varusteet, ruoat ja teltat kantaen. Ruoanlaitto retkikeittimillä. Seuranta: palautekeskustelu ja oppilaat kirjoittavat kokemuksistaan.

Koronatilanteen vuoksi leirikoulua ei toteuteta alukuperäisessä laajuudessaan. Lyhyempi vaellus Repoveden kansallispuistossa mahdollistaa oireita saavan oppilaan pois hakemisen ja eristämisen sekä matkajärjestelyiden rakentamisen viranomaisohjeistukset huomioivaksi

 

Laaja-alaisen osaamisen kuvausten toteutumisen varmistavien paikallisten toimenpiteiden ja käytäntöjen kirjaaminen

L4 - Monilukutaitoa sisällytetään eri aineisiin tekstien, kuvien, kaavioiden, karttojen ja symbolien, tilastojen lukutaidon harjoittelun kautta.

L5 - Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen aluetta kehitetään hyödyntäen koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa saatuja kokemuksia etäopetukseen ja digitaalisiin oppimisympäristöihin siirtymisestä. Sovelletaan ja toteutetaan valtakunnallisessa steinerdigitutoreiden jatkokoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa kehitettyjä steinerkoulujen TVT-portaita.

L7 - Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Vaikutetaan aktiivisesti ja kestävää tulevaisuutta rakentaen, muun muassa mehiläisten ja muiden pölyttäjien hoitoprojekteilla sekä istuttamalla puita. Koulun sijaintia lähimetsien ja luonnonmukaisesti viljeltyjen peltojen vieressä hyödynnetään kestävää tulevaisuutta ja luontosuhdetta rakentavassa toiminnassa. Yhteistyötä Herttoniemen ruokaosuuskunnan (OmaPelto) kanssa pyritään vahvistamaan.

Laaja-alaisen osaamisen alueiden (L1 - L7) toteutumista vahvistetaan käsittelemällä niitä opettajankokouksissa sekä syyslukukauden että kevätlukukauden aikana. Hyödynnetään laaja-alaisen osaamisen alueiden toteuttamisessa kodin ja koulun välistä tiivistä yhteistyötä.

Koulun toiminnan arvioinnin toteutuksen määrittelyä (ks. myös opetussuunnitelma)

-Tarkennetaan arviointikäytäntöjä Opetushallituksen ja Steinerkasvatuksen liiton antamien ohjeistusten mukaan.

- Koulun toiminnan jatkuvaa arviointia toteutetaan johtokunnan kokousten ohella osana viikottaista opettajakuntatyöskentelyä.

 

Vuosikello

 

Vuosikelloon voi tulla tavanomaista enemmän muutoksia johtuen tartuntatautitilanteen ja siihen liittyvien ohjeistusten muutoksista.

-Lisätään myöhemmin Vantaan kaupungilta saatavat ajankohdat esimerkiksi 1. ja 2. luokan uintiopetukseen sekä 3. ja 4. luokan uintiopetukseen.

-Lisätään myös 6.lk yrityskylävierailun, 8.lk taidetestaaja-retken ajankohdat, koulun pihatalkoot

 

Elokuu

32 

9.-10.8. Opettajakunnan suunnittelu- ja kokouspäivät koululla ja etänä klo 11

10.8. klo 10.00-12.00 oppilashuollon yhteistyö ja käytännöt, opettajat ja oppilashuollon henkilöstö, erityisopetuksen tukiresurssit: osa-aikainen erityisopetus edellyttää 3. luokasta alkaen tehostetun tuen suunnitelmaa, psyykkisesti kuormittuneet oppilaat (tukimuodot) 

10.8. klo 13.00 kesätenttipäivä

11.8. koulu alkaa klo 9.00 (6. Ja 12. luokka klo 8.45). Koulu päättyy klo 12 mennessä tai ruokailuun. Lukiolaisilla siis klo 13 mennessä.

12.8. kokouksessa Claire alustaa hoitoeurytmiasta (eka kokous vasta 19.8!!! Siirretäänkö sinne?)

13.8. Opettajakunnan, muun henkilökunnan ja johtokunnan yhteinen lukuvuoden aloitus Snellman-korkeakoululla klo 16.00 alkaen. Teemana hyvinvointi. Peruttu koronatilanteen takia!

 

33

16.8. klo 8.15-9.00 YHR = yhteisöllinen hyvinvointiryhmä järjestäytyy ja vuosisuunnitelman läpikäynti. Pedagoginen arvio. 

16.8  lukion terveydenhoitaja tapaa lukion 1.luokan klo 11-12 (Lukion th Sanna Somero on paikalla maanantaisin, parittomat + joka kuukauden ensimmäinen perjantai)

17.8 lukion terveydenhoitaja tapaa lukion toisen luokan opiskelijat klo 11-12

16.8. ja 17.8. valokuvaus

19.8. kaikki 9.lk opettajat kokoontuvat kokousajalla (miten toteutetaan kotona opiskelevan oppilaan läksyt yms reaaliaikaisesti, drive tms)

19.8. johtokunnan kokous klo 17.30

 

34

23.8. YHR: Tehostetun tuen suunnitelman tekeminen

23.8.-27.8. Albanus purjehdus-leirikoulu, 6.luokka, opettajista Mika ja Ewy (8.lk poikkeuslukujärjestys)

24.8.-25.8. Repoveden vaellus 9. luokka (Jarno ja Tuire). Lapin vaellus peruttu.

Lukion Lapin leirikoulu peruttu koronatilanteen johdosta.

26--27.8. Yksityiskoulujen (HYRY) seminaari Aulangolla: Millaista johtajuutta koulussa tarvitaan, työhyvinvointi ym. (Anu ja Jarno) Toteutustapa koronatilanteen mukaan.

 

Syyskuu

 

35

30.8. YHR: Pedagoginen selvitys ja hojks

3.-4.9. Steinerkasvatuksen syyspäivät (toteutustapa koronatilanteen mukaan)

 

36

 1. YHR: 7.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

 

37

13.9 yo-koe: äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe

13.9. YHR: 9.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

15.9 yo-koe: reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)

17.9 yo-koe: pitkä kieli (englanti)

La 18.9. Keskiaikamarkkinat klo 10.00 - 14.00 (Korvaava koulupäivä)

 

38

20.9 yo-koe (keskipitkä ruotsi)

20.9. YHR: 2.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

21.9 yo-koe (lyhyt ja pitkä matematiikka)

23.9 yo-koe: reaali (uskonto, ET, maantieto, kemia, terveystieto)

24.9 yo-koe: äidinkieli ja kirjallisuus, S2; kirjoitustaidon koe

24.9. Kodin ja koulun päivä, rehtorin aamukahvit

24.9. Yrityskylä-vierailu iltapäivällä 9.lk

 

39

27.9 yo-koe: lyhyt kieli (saksa, ranska)

27.9. YHR: 4. lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken, yo-kirjoitukset

30.9.Sadonkorjuu- ja Mikael-juhla, pienille päiväjuhla (8.lk järjestää), 6.lk ylöspäin iltajuhla

 

Lokakuu

 

40

4.10. YHR: 5.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

5.10. Vanhojen tanssit Lumossa, oppilasesitys

6.10. Vanhojen tanssit klo 18.00 Lumossa

 

41

11.10. YHR: lukion konsultaatio, lukioluokat

14.10. lukion kolmannen luokan näytelmä, iltaesitys Lumossa

15.10. lukion kolmannen luokan näytelmä, oppilasesitys Lumossa

15.-17.10. Lapsimessut Messukeskuksessa (esiopetuksen ja alkuopetuksen esittelyä)

 

42 syysloma

21.10.-26.10. Yksityiskoulujen rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden työskentelyseminaari Malagassa. Toteutus koronatilanteen mukaan.

 

43

25.10.  YHR: Esiopetuksen pedagoginen palaveri

 1. tai 29.10. Kirjamessut (messukeskus Pasila)

 

Marraskuu

 

44

1.11. YHR: Akuutit ja ajankohtaiset asiat. Konsultaatio oppimisen tuen tarpeisiin ja luokan ilmapiiriin ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.

 

45 

8.11. YHR: 1. lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

10.11. lyhtyjuhla luokille 1-4

 

46

15.11. YHR: 3.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

18.11. Rönsy - Verso ohjelman seminaaripäivä Zoom-alustalla

 

47

22.11. YHR: 8.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

25.11. tulevien ekaluokkalaisten ensimmäinen vanhempainilta, lukion kolmannen luokan päättötöiden esittely

 

48

29.11. YHR: 6.lk pedagoginen palaveri luokkaa opettavien opettajien kesken

2.12. uusien päättötyöaiheiden esittely opettajakunnalle, lukion 2. luokka

3.12. Adventtijuhla luokilla 1-6

3.12. Itsenäisyysjuhla ja syksyn yo-juhla

 

Joulukuu

 

497

6.12. Itsenäisyysvapaa

9.12. Joulutapahtuma 

 

50

13.12. YHR: Yhteenvetoa ja suunnittelua / akuutti tarve jonkin luokan asioiden käsittelyyn

16.12. 8.lk väliarviointi-ilta

17.12.  Lukion avoimet ovet (myös opinto-ohjaajat) klo 9.00-13.00

 

51

20.12. YHR: Yhteenvetoa ja suunnittelua

20.12. Joulukirkko, joulukonsertti tai muuta vastaavaa ohjelmaa

21.12. joulujuhla, mahdollisesti Keuda tai tarvittaessa kolme eri juhlaa koululla

 

52 Joululoma 22.12.2020-9.1.2021

 

Tammikuu

 

1

4.1.2022 klo 13:00 8.lk taidetestaajat: Red Nose Company: Babylon 2022

(tarkka ajankohta ei vielä tiedossa)

 

2

10.1. YHR: suunnittelua ja konsultaatiota/ajankohtainen tarve

13.1. tulevien ekaluokkalaisten 2. vanhempainilta

14.1. Koko koulun avoimet ovet klo 9.00 - 13.00

 

3

17.1. YHR: lukion 1.lk

 

4

24.1. YHR: ip ja luontokerho

24.1. klo 10:00, 8.lk taidetestaajat: Game Music Collective

Sinfoninen pelimusiikkikonsertti

 

27.1. lukion 1.luokan väliarviointi-ilta

Pe 28.1.-la 29.1. Educa-messut

 

Helmikuu

 

5

kolmikantakeskustelut viikolla 5 - luokilla poikkeuslukujärjestykset, myös tila-asiat ratkaistava

31.1. YHR: lukio, erityisesti lukion 3.lk ja abiluokka

abien preliminäärit

 

6

7.2 YHR: nivelvaiheet ja väliluokat työskentely (hybridi?)

7.2. Yrityskylä 6.lk

9.2. talviurheilupäivä

11.2 koko koulun hätä-päivä eli 112-teemainen päivä

 

7

14.2 YHR: 9lk päättöarviointivaihe, hakuprosessi

17.2. penkkarit

17.2. vanhojen tanssit klo 17-20

18.2. vanhojen tanssit

 

8

Talviloma 21. - 25.2.2021

 

9

 

28.2 YHR: eskarit

 

Maaliskuu

 

10

7.3 YHR: 8.lk (kuuluu osittain jo päättöarviointivaiheeseen)

 

11

TET-viikko 

14.3 YHR: 2.lk

15.3. yo-kirjoitukset (äidinkieli)

17.3. yo-kirjoitukset (lyhyt kieli)

18.3. yo-kirjoitukset (äidinkieli, S2; kirjoitustaito)

pe 18.3. Tasa-arvon ja Minna Canthin päivä

 

12

21.3 YHR: 3lk

21.3. yo-kirjoitukset (pitkä kieli)

23.3. yo-kirjoitukset (matematiikka) 

25.3. yo-kirjoitukset (reaali)

La 26.3. Eurytmiakatselmus Lumo-salissa klo 10.00 - 12.00 tai toinen ajankohta Lumo-salin varaustilanteen mukaan.

 

13

28.3 YHR: 4.lk

28.3. yo-kirjoitukset (ruotsi)

30.3. yo-kirjoitukset (reaali)

 

Huhtikuu

14

4.4 YHR: 7lk

 

15

11.4 YHR: 5lk

15.4 pitkäperjantai, vapaa

 

16

18.4 2. pääsiäispäivä, vapaa

21.–22.4.2022 Pienten lukioiden XXVI kehittämisseminaari Parkanon lukiossa.

 

17

25.4 YHR: 6lk (siirtymä ns. yläkoulu-vaiheeseen)

29.4. Vappuaaton ohjelmaa. Koulu loppuu klo 13.00 mennessä.

 

Toukokuu

 

18

2.5 YHR: aihe sovitaan lähempänä

 

19

9.5 YHR: 

 

20

16.5 .YHR: kehittämistä, reflektointia ja tulevan lukuvuoden suunnittelua

19.5. päättöarvosanojen määräaika (voidaan sopia poikkeus toukokuun jaksoaineille)

 

21

23.5 YHR: kehittämistä, reflektointia ja tulevan lukuvuoden suunnittelua

 

22

30.5 Kirjallisten lausuntojen määräpäivä

4.6. kevätjuhla, ylioppilasjuhla klo 10.00 , koko koulun kevätjuhla klo 11.00 

 

23

6.6. opettajien kesäkokous

6.6. klo 10.00-11.30 kesätentti